پکیچ فریلنسر

پکیچ فریلنسر

بهترین قیمت را متناسب با الزامات سازمان خود انتخاب کنید

پایه

قابل ارائه برای سازمان وشرکت ها

15 هزار تومان

 • 12 اعتبار پروژه
 • 10 سرویس مجاز
 • 20 روز نمایش پروژه ها
 • 5 سرویس ویژه
 • 20 روز نمایش پروژه ها
 • 30 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

بیزنس

قابل ارائه برای سازمان وشرکت ها

20 هزار تومان

 • 15 اعتبار پروژه
 • 12 سرویس مجاز
 • 25 روز نمایش پروژه ها
 • 10 سرویس ویژه
 • 30 روز نمایش پروژه ها
 • 40 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

پرمیوم

قابل ارائه برای سازمان وشرکت ها

30 هزار تومان

 • 20 اعتبار پروژه
 • 25 سرویس مجاز
 • 30 روز نمایش پروژه ها
 • 15 سرویس ویژه
 • 20 روز نمایش پروژه ها
 • 60 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه:

نامحدود

قابل ارائه برای سازمان وشرکت ها

99 هزار تومان79 هزار تومان

 • اعتبار پروژه نامحدود
 • سرویس نامحدود
 • سرویس هرگز منقضی نمی شوند
 • 20 سرویس ویژه
 • سرویس هرگز منقضی نمی شوند
 • 120 روز مدت زمان پلن
 • پروفایل ویژه: